Mezőgazdasi mérnöki alapszak

1.         Az alapszak megnevezése: mezőgazdasági mérnöki

2.         Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
szakképzettség: mezőgazdasági mérnök

3.         Képzési terület: agrár

4.         Képzési ág: mezőgazdasági

5.         A képzési idő félévekben: 6 félév (+gyakorlat)

6.         Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180(+30) kreditpont

6.1.      A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 30 kreditpont
6.2.     A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok:
6.3.     A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 9 kreditpont
6.4.     A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 15 kreditpont
6.5.     A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpontok: 90 kreditpont
6.6.     Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpontok: 30 kreditpont

7.         Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mezőgazdasági mérnökök képzése, akik megszerzett természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és gazdasági ismereteik birtokában a mezőgazdaság termelés, feldolgozás és gazdálkodás területén általános jártassággal rendelkeznek, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a mezőgazdasági mérnökök képesek:

  1. természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, technológiai, gazdasági és gazdálkodási ismeretek alkalmazására;
  2. önálló gazdálkodásra, a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiák alkalmazására;
  3. piacképes mezőgazdasági termékek előállítására és forgalmazására;
  4. mezőgazdasághoz kapcsolódó folyamatok ellenőrzésére, irányítására, mezőgazdasági projektek menedzselésére;
  5. a környezetvédelmi előírások, a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazására;
  6. gazdasági technológiai innovációra.

Az alapfokozat birtokában a mezőgazdasági mérnökök – a várható szakirányokat is figyelembe véve – alkalmasak:

  1. különböző méretű és jellegű mezőgazdasági vállalkozások termelői, vezetői, irányítói és szervezési feladatainak ellátására;
  2. mezőgazdasági termékek feldolgozásával, kereskedelmével foglalkozó vállalkozásokban, valamint szakigazgatási feladatok ellátására;
  3. a mezőgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi, gazdasági folyamatok elemzésére és irányítására.

Rendelkeznek a mérnöki, illetve a vezetői feladat ellátásához szükséges kommunikációs készséggel, felelősségtudattal.

8.         A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)

természettudományos és mérnöki alapismeretek:       25–35 kreditpont
matematikai, informatikai, műszaki, fizikai-kémiai, növénytudományi, állattudományi, genetikai és biotechnológiai alapismeretek;

mezőgazdasági és technológiai alapismeretek:           15–25 kreditpont
talajtani, agrokémiai, mikrobiológiai, vízgazdálkodási, agrometeorológiai, mezőgazdasági alapismeretek;

gazdasági és humán alapismeretek:                         5–12 kreditpont
közgazdaságtan, jogi és  társadalomtudományi, nemzetközi mezőgazdaságtani alapismeretek, EU agrárpolitika;

szakmai törzsanyag:                                             75-132 kreditpont
növénytudományi (földművelés és földhasználat, növénytermesztés, gyepgazdálkodás, növényvédelem, vetőmagtermesztés, kertészet), állattudományi (állattenyésztés, takarmányozás, állategészségtan és higiénia), gazdasági és humán (humán menedzsment, agrárgazdaságtan, marketing, számviteli és pénzügyi ismeretek, vállalati gazdaságtan, üzemszervezés) ismeretek, környezeti és minőségbiztosítási (környezetgazdálkodás, erdő- és vadgazdálkodás, minőségbiztosítás) ismeretek; differenciált szakmai ismeretek.

9.         Szakmai gyakorlat
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartama legalább 270 óra. Az alapszakon intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés szervezhető, amelyhez az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően legfeljebb 30 kreditpont rendelhető.

10.       Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.