Műszaki menedzser alapszak

1.         Az alapszak megnevezése: műszaki menedzser

2.         Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:  
végzettségi szint:      alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
szakképzettség:       gazdálkodási mérnök

3.         Képzési terület: műszaki

4.         Képzési ág: műszaki menedzser, műszaki szakoktató

5.         A képzési idő félévekben: 7 félév 

6.         Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont

6.1 A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: - ;
6.2 A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpont: 40 kreditpont;
6.3 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok:
       10 kreditpont;
6.4 A szakdolgozathoz rendelt kreditpont:          15 kreditpont;
6.5 A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont: 60 kreditpont;
6.6 Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpont: -

7.         Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A gazdálkodási mérnökök ismerik:

 • a műszaki és menedzsment terület alapfogalmait és fő összefüggéseit;
 • a termelési, szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi összefüggéseit;
 • a szervezetek működési elveit;
 • a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket, azok összefüggéseit;
 • termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és menedzseléséhez szükséges ismereteket;
 • a kapcsolódó tudományok (pl. szociológia, pszichológia, jog) és a műszaki- és menedzsment tudományok határterületeinek elveit és hasznosítható eredményeit;
 • a környezetvédelem, munkavédelem, minőségügy, iparjogvédelem, valamint a fogyasztóvédelem követelményeit.

Alapfokozat birtokában a gazdálkodási mérnökök képesek, illetve alkalmasak:

 • műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére;
 • üzleti tervek készítésére;
 • döntés-előkészítési feladatok elvégzésére;
 • innovációs stratégiák megvalósítására;
 • munkahelyi csoportok irányítására;
 • információ menedzselésére;
 • emberi erőforrás menedzselés feladatainak ellátására;
 • számviteli rendszer áttekintésére;
 • a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató tevékenység nyújtására;
 • a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására;
 • a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, felelősségtudattal, a mérnöki munka vonatkozásában minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel.

8.         A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

természettudományos alapismeretek:                        40–50 kreditpont
matematika (min.12 krp.), fizika, más természettudományok alapismeretei (pl. biológia, kémia, mechanika);

gazdasági és humán ismeretek:                               16–30 kreditpont
mikroökonómia, makroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitel, vállalkozás-gazdaságtan, minőségbiztosítás, ergonómia, humán ismeretek;

szakmai törzsanyag                                               70–103 kreditpont
műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási- jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül a műszaki ismeretek aránya legalább 50 %.

9.         Szakmai gyakorlat
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlatot kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét.

10.      Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú A vagy B típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.