Pedagógiai Főiskolai Kar (PFK) Szarvas
Mód.: 2005-01-25

    A karon a pedagógusképzés szarvasi gyökerei a Tessedik Sámuel által 1780-ban alapított Gyakorlati Szorgalmatossági Iskoláig nyúlnak vissza. A tanítóképzés 1857-ben az Evangélikus Gimnáziumban indult meg, 1917-től óvónőképzés is működik. A mai Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Karának jogelőd intézményei: 1959-től Felsőfokú Óvónőképző Intézet, 1990-től Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, 1998. január 1-jétől a békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Főiskolával egyesülve Körös Főiskola, 2000. január 1-jétől a Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Kara. 2001. július 28-tól működik a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara.
    A sokszínű óvodapedagógusi és tanítói feladatra történő felkészítést célozva olyan óvodapedagógusok és tanítók képzése folyik az intézmény falai között, akik az anyanyelven kívül nemzetiségi nyelven, alternatív pedagógiai programok alapján nevelik a gyermekeket, akik beszéd- és mozgásjavító, gyógytestnevelő óvók, óvó-tanítók, tanítók, gyermektáncoktatók vagy vallásos nevelést megvalósító pedagógusok lesznek, sajátjuk az képző- és zeneművészet, mesterei az előadó művészetnek, természetet ismerő, szerető és védő pedagógusokká válnak.
    A 4 éves tanító szakon a kötelezően választható műveltségi területek: magyar nyelv és irodalom, matematika, ember és természet, ember és társadalom, informatika, vizuális nevelés, ének-zene, testnevelés, angol és német.
    A gyakorlati képzést a gyakorlóintézmény 8 óvodai csoportja és 4 iskolai osztálya szolgálja.
    A kar célja olyan értelmiségi, óvodapedagógus és tanító szakemberek képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai műveltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, gyermekközpontú, érzelemgazdag beállítódásuk birtokában - a családdal és a társadalmi környezettel együttműködve - alkalmasak az óvodás- és iskoláskorú gyermekek tudatos fejlesztésére, nevelésére, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére.

    A kar külkapcsolatai: Szlovákia - Pozsonyi Comenius Egyetem, Románia - nyelvi táborok, Kézdivásárhely Óvóképző, Moldova - Kisinyovi Művészeti Főiskola, Jugoszlávia - Szabadkai Tanítóképző Főiskola, Franciaország - Universite de Bordeaux és Academie de Lille.

Szakok:
    Általános iskolai tanító (A)Óvodapedagógus gyógytestnevelő (T)
    Román nemzetiségi tanító (A)Tanító gyógytestnevelő (T)
    Szlovák nemzetiségi tanító (A)Óvodai szakértő (T)
    Óvodapedagógus (A)Gyermektáncoktató (T)
    Román nemzetiségi óvodapedagógus (A) 
    Szlovák nemzetiségi óvodapedagógus (A) 

    A hallgatók létszáma:nappali tagozaton: 666 fő
 levelező tagozaton: 937 fő
    Az oktatók száma: 42 fő
    A gyakorlóintézményben dolgozó pedagógusok száma (óvók, tanítók): 26 fő


Kapcsolat
Mód.: 2005-01-25 A TSF Pedagógiai Főiskolai Kar címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Levelezési cím: 5541 Szarvas, Pf. 6
Telefon: (66) 311-511
Fax: (66) 311-550
E-mail: jonasne@szv.tsf.hu és tsf.pfk@szv.tsf.hu
Kari dékán: Szakács Mihályné dr. főiskolai tanár


Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.